วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2556


บันทึกอนุทินครั้งที่ 15บันทึกอนุทิน


วิชาการจัดประสบการณ์ภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย


อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ ตฤณ  แจ่มถิน


วัน/เดือน/ปี  วันศุกร์ที่ 27กันยายน พ.ศ.2556

ครั้งที่ี 15เวลาเรียน 08.30-12.20 น. ห้อง233 อาคาร 2

                          เวลาเข้าสอน 08.30 น. เวลาเข้าเรียน 08.30 น. เวลาเลิกเรียน 12.20 น.
       
 
 
           ความรู้ที่ได้รับในวันนี้
 
 
 
               วันนี้อาจารย์ให้ทำ My Mapping  สรุปความรู้ที่ได้จากวิชานี้ว่าใน1เทอมนี้เราได้ความรู้
 
อะไรไปบ้างจากวิชานี้พร้อมตกแต่งให้สวยงาม และช่วงท้ายคาบอาจารย์ก็ได้บอกแนวข้อสอบ


ผลงานของดิฉันค่ะ

 
                                                  วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเรียนการสอน
 
             
 
 
           การนำไปใช้
 
               เราสามารถนำความรู้จากวิชานี้ที่ได้เรียนมาทั้งหมดไปพัฒนาในการสอนวิชาอื่นๆได้และยัง
 
สามารถเก็บความรู้ที่ได้จากวิชานี้ไปใช้ในการออกฝึกสอนได้อีกด้วย
 
 
 
                                    
 
 
 
                                 ปิดคอรส์ค่ะ
 
 
 
 
 
                                                               
 
 
           

บันทึกอนุทินครั้งที่ 14บันทึกอนุทิน


วิชาการจัดประสบการณ์ภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย


อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ ตฤณ  แจ่มถิน


วัน/เดือน/ปี  วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2556

ครั้งที่ี 14  เวลาเรียน 08.30-12.20 น. ห้อง233 อาคาร 2

                          เวลาเข้าสอน 08.30 น. เวลาเข้าเรียน 08.30 น. เวลาเลิกเรียน 12.20 น.
       ความรู้ที่ได้รับในวันนี้
           วันนี้อาจารย์แจกกระดาษมาให้กลุ่มละ 2 แผ่น เพื่อเขียนแผนการสอน กลุ่มละ 1 หน่วย โดยแผ่น
ที่ 1 อาจารย์ให้อธิบายออกมาเป็นรูปแบบของ  My Mapping  ซึ่งหัวข้อมีดังนี้   ชื่อหน่วย    ที่มา  รสชาติ 
ประโยชน์ นิทาน และ เพลง   ซึ่งกลุ่มของดิฉันเลือกทำหน่วยนม
ที่มา   =  มาจากสัตว์ เช่น วัว แพะ ควาย อูฐ แพะ จามรี
               มาจากพืช  เช่น  ถั่วเหลือง  ข้าวโพด  งา
รสชาติ  =  ช็อกโกแลต   สตอเบอรรี่   ส้ม  กาแฟ  วนิลา  นมเปรี้ยว
ประโยชน์    =  1. ร่างกายเจริญเติบโตเเข็งแรง  2. สร้างภูมิคุ้มกัน 3. มีแคลเซียม 4.บำรุงกระดูกและฟัน
นิทาน  =  เรื่องน้องจอยไม่ชอบดื่มนม
เพลง  =  ดื่ม  ดื่ม  ดื่ม   เรามาดื่ม  ดื่มนมกันเถอะ   ดื่มแล้วอย่าทำเลอะเทอะ  ดื่มแล้วอย่าทำเลอะเทอะ
               ดื่มนมกันเถอะร่างกายแข็งแรง
  
     จากนั้นอาจารย์ให้เลือกหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งจากใน My Mapping มา1ข้อ เพื่อที่จะมาเขียนแผนการ

สอนในแผ่นที่ 2  ส่วนกลุ่มของดิฉันได้เลือกหัวข้อนิทานในการเขียนแผนการสอน

   ส่วนประกอบของแผนการสอนมีดังนี้

    1.  ชื่อแผน

    2.   วัตถุประสงค์

    3.    สาระการเรียนรู้

    4.    วิธีดำเนินการ  แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นนำและขั้นสอน

    5.     สรุป

    6.    ประเมิน  โดยการประเมินอาจารย์ให้ดูว่าวัตถุประสงค์มีกี่ข้อให้ประเมินตามข้อของวัตถุประสงค์
แผนการสอนกลุ่มดิฉันค่ะ

                                                 
                      เมื่อทุกกลุ่มเขียนแผนการสอนเสร็จอาจารย์ก็ให้ออกมานำเสนอทีละกลุ่มค่ะ


                                   


          

                                             

             

                                           


                  

                                        

                      

                                           


                                                                     การนำความรู้ไปใช้


        1.   เราสามารถนำความรู้นี้ไปพัฒนาในการออกฝีกสอนได้

        2.   เราสามารถนำหลักการเรียนแผนการสอนในครั้งนี้ไปใช้ในอนาคตได้

       


                   

บันทึกอนุทินครั้งที่ 13

บันทึกอนุทิน


วิชาการจัดประสบการณ์ภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย


อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ ตฤณ  แจ่มถิน


วัน/เดือน/ปี  วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ.2556

ครั้งที่ี 13  เวลาเรียน 08.30-12.20 น. ห้อง233 อาคาร 2

เวลาเข้าสอน 08.30 น. เวลาเข้าเรียน 08.30 น. เวลาเลิกเรียน 12.20 น.
    ความรู้ที่ได้รับในวันนี้
 
              วันนี้อาจารย์ให้แบ่งกลุ่มเพื่อให้แต่ละกลุ่มออกแบบมุมประสบการณ์ในความคิดของเราและ
ต้องมีการเชื่องโยงเกี่ยวกับภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยอีกด้วย ซึ่งกลุ่มของดิฉันได้ทำเกี่ยวกับมุมศิลปะ
เมื่อทุกกลุ่มออกแบบกันเสร็จแล้วอาจารย์ก็ให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานของกลุ่มตน

การออกแบบมุมศิลปะของกลุ่มดิฉันค่ะ
 
                                         ผลงานของเพื่อนแต่ละกลุ่มพร้อมกานนำเสนอค่ะมุมมจราจร =  เป็นการบอกบอกสีของไฟแต่ละสีว่ามีความหมายอย่างไร

                                มุมอาเซียน = มุมนี้จะมีตุ๊กตาอาเซียนที่อัดเสียงคำพูดได้เอาให้ให้เด็กฟังเด็กจะได้เรียนรู้ภาษาคำทักทายต่างๆ

                              
           

มุมดอกไม้ = กลุ่มนี้ได้คะแนนเป็นพิเศษเพราะออกแบบมุมได้ชัดเจนมีป้ายติดชื่อดอกไม้ต่างๆให้เด็กจดจำได้ง่าย

                         
   

มุมบทบาทสมมุติ = เป็นการออกแบบเกี่ยวกับอาชีพต่างเช่นการทำนา การเป็นทหารไว้เป็นส่วนๆ

                           

มุมสัตว์ = เป็นการจัดมุมนอกสถานที่เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จากสถานที่จริง

                   
          การนำความรู้ไปใช้
     
       1.  เราสามารถนำความรู้ที่ได้รับนี้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการออกฝึกสอนได้
       2.  ช่วยเสริมสร้างจินตนาการ
       3.  เป็นการฝึกความคิดสร้างสรรค์
       4.  ช่วยการฝึกพัฒนาการทางด้านอารมณ์
       5.  สามารถให้เด็กช่วยแสดงความคิดเห็นในการจัดมุมต่างๆได้
                     

                         

วันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2556บันทึกอนุทินครั้งที่ 12

บันทึกอนุทิน


วิชาการจัดประสบการณ์ภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย


อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ ตฤณ  แจ่มถิน


วัน/เดือน/ปี  วันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ.2556

ครั้งที่ี 12  เวลาเรียน 08.30-12.20 น. ห้อง233 อาคาร 2

เวลาเข้าสอน 08.30 น. เวลาเข้าเรียน 08.30 น. เวลาเลิกเรียน 12.20 น.


     ความรู้ที่ได้รับในวันนี้

     
          ก่อนเรียนอาจารย์ให้ตัวแทนเพื่อนออกมาหน้าห้องเพื่อมาเล่นเกมใบ้ท่าทางสัตว์ต่างๆโดยให้

เพื่อนๆในห้องทายว่าเป็นสัตว์อะไรเมื่อเพื่อนในห้องทายถูกให้ทำเสียงเป็นสัตว์ตัวนั้น
         วันนี้อาจารย์สอนเกี่ยวกับเรื่อง  การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมประสบการณ์ทางภาษา
การจัดสภาพแวดล้อมนั้นควรจัดให้เด็กคุ้นเคยกับการใช้ภาษาอย่างมีความหมายเป็นองค์รวมและเด็กได้
ทำกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางภาษาโดยไม่เน้นเนื้อหาทางภาษา
หลักการ
     ควรสอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็กส่งเสริมให้เด็กได้สำรวจและปฏิบัติจริงโดยเด็กเป็นผู้กระทำเอง
เปิดโอกาสให้เด็กเป็นอิสระได้สังเกตุและตั้งสมมุติฐานไม่ควรบังคับเด็ก
สิ่งแวดล้อม
      ไม่ควรปล่อยให้เด็กเล่นคนเดียวควรให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในห้อง เด็กจะได้ภาษาไปในตัว
เด็กควรได้รับการสื่อสาร 2 ทาง คือ เมื่อเด็กถามต้องมีคนตอบ


สิ่งเเวดล้อมควรเน้นที่มีความหมายมากกว่ารูปแบบควรยอมรับการสื่อสารของเด็กในรูปแบบต่างๆโดย

คำนึงถึงความหมายที่เด็กต้องการสื่อสารมากกว่าความถูกต้องทางไวยากรณ์สิ่งแวดล้อมประกอบด้วย

ความหลากหลายทั้งด้านวาจาและไม่ใช่วาจาเด็ดควรได้รับการมีประสบการณ์ปฏิสัมพันธ์หลายๆรูปแบบลักษณะของการจัดมุมในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษา

            -      มีพื้นที่สามารถให้เด็กทำกิจกรรมได้

            -      เด็กรู้สึกผ่อนคลายเมื่ออยู่ในมุมต่างๆ

            -      เด็กควรมีส่วนรวมในการออกแบบวางแผน


     มุมหนังสือ

        -   ควรมีหนังสือประเภทต่างๆที่เหมาะสมกับวัย

       -    มีพื้นที่ในการอ่านลำพังหรือเป็นกลุ่ม

       -    มีบรรยากาศสงบ อบอุ่น มีอุปกรณ์ไว้สำหรับการเขียน


                                         


       มุมบทบาทสมมุติ

       
          - ควรมีอุปกรณ์เพื่อให้เด็กเข้าไปเล่นที่หลากหลาย
         -  อุปกรณ์ควรจะเป็นอุปกรณ์ที่สอดคล้องกับมุม
        -   มีพื้นที่สำหรับการเล่น และไม่จำเป็นต้องจัดอยู่แต่ภายในห้องก็ได้


       
    
   มุมศิลปะ
       -    เด็กได้ภาษาจากมุมนี้คือ ภาษาธรรมชาติ
      -    ควรจะมีอุปกรณ์ที่หลากหลาย อทิเช่น สี กระดาษ  ดินสอ ยาง กรรไกร
           ในการที่จะจัดอะไรคุณครูต้องดูความเหมาะสมให้เหมาะกับเด็กด้วย
                           
          มุมดนตรี
          -   เด็กได้จังหวะ ได้พูด ได้ร้องเพลง
         
          -   ควรจะมีเครื่องดนตรีไว้ให้เด็กในมุม ทั้งของปลอมและของจริง เช่น กลอง ฉิ่ง ระนาด ขลุ่ย
              กรับหรือเครื่องเคาะจังหวะต่างๆ
                 
                    ในการจัดมุมต่างๆครูควรจัดตามที่เด็กอยากเล่นและควรสอดแทรกภาษาไว้ด้วย
 การเป็นครูที่ดีควรที่จะมีลายมือสวยดังนั้นอาจารย์จึงให้ฝึกคัดลายมือและนี้ก็คือผลงานการคัดของดิฉัน


      การนำความรู้ไปใช้
  1.    เราสามารถนำคามรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปใช้ในการสอนในโอกาสต่อไป
    2.      เราสามารถนำเอาความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับเด็กได้

    3.     เราสามารถนำการฝึกคัดลายมือในครั้งนี้ไปปรับปรุงให้ดีกว่านี้เพื่อที่จะไปเป็นครูที่มีลายมือสวย

            สมบูรณ์แบบตามหลักครูปฐมวัย                              บันทึกอนุทินครั้งที่ 11

บันทึกอนุทิน


วิชาการจัดประสบการณ์ภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย


อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ ตฤณ  แจ่มถิน


วัน/เดือน/ปี  วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2556

ครั้งที่ี 11  เวลาเรียน 08.30-12.20 น. ห้อง233 อาคาร 2

เวลาเข้าสอน 08.30 น. เวลาเข้าเรียน 08.30 น. เวลาเลิกเรียน 12.20 น.


     ความรู้ที่ได้รับในวันนี้

              
                 วันนี้อาจารย์ให้ผลิตสื่อเกมการศึกษามากลุ่มละ1แผ่น แล้วออกมานำเสนอ ซึ่งกลุ่มของดิฉัน

ได้เลือกเอาเกมวงล้อหรรษาค่ะ


กำลังตั้งใจวาดเเละเขียนเลยค่ะ
  
กำลังช่วยกันระบายสีอย่างสนุกเลยค่ะ
ขอโชว์ผลงานสักรูปนะค่ะการนำเสนอของกลุ่มเราค่ะ

           กิจกรรมผลิตเกมการศึกษาในครั้งนี้สิ่งที่เด็กจะได้รับก็คือ เด็กจะได้ฝึกคิดฝึกการสังเกตุการจดจำ

สิ่งต่างๆที่อยู่ในวงล้อแถมยังช่วยเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆในอีกทางหนึ่งและทางภาษาเด็กจะได้

การสื่อสารซึ่งกันและกันอีกด้วย

          วิธีการเล่นเกม  =   หมุนวงล้อหรรษาเมื่อวงล้อหยุดลง ที่สัตว์ตัวไหนให้ถามเด็กๆว่าเป็นสัตว์อะไร

 แล้วสะกดคำภาษาอังกฤษให้เด็กฟัง แล้วให้เด็กพูดตาม      ภาพบรรยากาศผลงานของเพื่อนแต่ละกลุ่มค่ะ

      การนำความรู้ไปใช้


  1.   ช่วยเสริมสร้างจินตนาการให้กับเด็ก
    2.     ช่วยฝึกความคิดสร้างสรรค์ ฝึกการสังเกตุ จดจำ

    3.     ช่วยฝึกกล้ามเนื้อมือทั้งมัดเล็กและมัดใหญ่

    4.     สามารถฝึกให้เด็กได้เรียนรู้คำศัพท์จากเกมการศึกษา

    5.     ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านอารมณ์และสังคมแก่เด็กอีกด้วย